محمدمهدی زاهدی كميسيون آموزش و تحقيقات اخبار علمی – کرمان استانی-علمی و آموزشی کنکور سراسری